ماجرای سهام عدالت، از جاماندگان تا شرکت های استانی