حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق؛ تجارب جهانی، چالش‌های داخلی