تحلیل نظام حکمرانی در صنایع معدنی، چالش‌ها و راهکارها