تناسب توسعه صنعتی و زنجیره ارزش معدن با سیاست‌های اقتصادی