گام دوم گذار به اقتصاد دانش‌بنیان: فقدان ابزارهای بزرگ‌مقیاس تامین مالی