نظام حکمرانی معدن در اکتشافات و بهره برداری، چالش ها و راهکارها