• نویسندگان دارای چكیده پذیرفته شده بایستی پوستر مقاله خود را حداکثر تا 20 مهر 1402 در سامانه مقالات بارگزاری کنند.
  • پوستر بایستی طبق دستورالعمل تهیه پوستر و در فایل قالب ارائه پوستر آماده و ارسال شود.
  • نویسندگان لازم است فایل پاورپوینت و PDF پوستر را ارسال کنند.
  • گواهی پذیرش مقاله صرفاَ به مقالاتی اعطا می شود که فایل طراحی پوستر را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کرده باشند.
1

قالب ارائه پوستر در پنجمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

5 مگابایت