کشاورزی

مرداد 19, 1402

كلان روندهای جهانی امنیت غذایی

اولین نشست محور امنیت غذایی با عنوان ” كلان روندهای جهانی امنیت غذایی” با همكاری موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی و دبیرخانه […]